MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSTY

Kritéria pro přijetí

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Písty,okr Nymburk pro školní rok 2020/2021

Ředitelka mateřské školy Písty stanovila následující kritéria podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním ( příp. má potvrzení, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti jeden rok před nástupem školní docházky nebo odkladem školní docházky v posledním

roce před zahájením povinné školní docházky.

2. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti s trvalým bydlištěm v obci Písty v pořadí od nejstaršího po nejmladší, zpravidla do dovršení třetího roku minimálně v den zahájení školního roku, pro který

by mělo být do mateřské školy přijato. Pokud nebude naplněna kapacita, může být přijato i dítě mladší tří let s trvalým bydlištěm v obci Písty, minimálně však po dovršení věku dvou let v den zahájení školního roku.

Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat základní úkony sebeobsluhy.

3. Dále se k předškolnímu vzdělávání přijímají děti s trvalým bydlištěm

mimo obec Písty podle věku a to od nejstaršího po nejmladší, zpravidla od tří let minimálně v den zahájení školního roku. Ke dni přijímacího řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat základní úkony sebeobsluhy.

Děti jsou přijímány dle kritérií v pořadí 1-3.

Jaroslava Prokorátová, ředitelka školy